معرفی ناظران علمی طرح نهایی نیمسال اول 91-92

به آگاهی دانشجویانی که در نیمسال اول 1391-1392 واحد طراحی نهایی را اخذ کرده اند می رساند که براساس مصوبه شورای آموزشی گروه معماری، ناظران علمی تعیین شده برای پروژه های آنها براساس جدول زیر می باشد.
اخذ تاییدیه ناظران علمی پس از تایید استاد راهنمای مربوطه مبنی بر قابل دفاع بودن پروژه الزامی بوده و مقتضی است که دانشجویان متقاضی دریافت نوبت جلسه دفاعیه (با در نظر گرفتن زمان بندی های از پیش اعلام شده جلسات دفاع در هر فصل و اینکه مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی پایان نامه توسط ناظر علمی حداقل یک هفته می باشد) نسبت به اخذ امضاهای اساتید راهنما و ناظر علمی و ارائه آن به گروه اقدام نمایند. همچنین، نمره دانشجویانی که خواهان حضور در جلسه دفاعیه نیستند با هماهنگی استاد راهنما و ناظر علمی تعیین خواهد شد.
 
 

ردیف

عنوان استاد راهنمای طرح نهایی

عنوان ناظر علمی

1

آقای مهندس لطف محمدی

آقای مهندس پهلوان

2

آقای مهندس مجذوب زنجانی

3

آقای مهندس صفایی

4

آقای مهندس سیدی

5

خانم مهندس صالح

آقای دکتر خیری

6

آقای مهندس شهبازی

7

آقای مهندس برخوردار

8

آقای مهندس مشبکی اصفهانی

9

خانم مهندس روان پاک

آقای دکتر پورجوهری

10

خانم مهندس عطروش

11

خانم مهندس بیک دلی

12

آقای مهندس قائمی

13

آقای مهندس عمیدی

14

خانم مهندس غفاری جباری

آقای دکتر کاشانی جو

15

خانم مهندس صفدریان (عظیمی مهر)

16

آقای مهندس ربیعی نیا

17

آقای مهندس احسانی

 
/ 0 نظر / 5 بازدید