نکات قابل توجه در انتخاب واحد نیمسال دوم 91-92

با توجه به در پیش بودن انتخاب واحد نیمسال دوم 1391-1392، مقتضی است کلیه دانشجویان کارشناسی، به موارد زیر در انتخاب واحد توجه نمایند:

 1- رعایت پیش نیازی، هم نیازی و سقف واحد در انتخاب واحد وظیفه دانشجو بوده و در صورت اشتباه دانشجو (که منجر به حذف درس و عدم بازگشت مبلغ ثبت نام خواهد شد)، گروه در این ارتباط هیچگونه مسوولیتی را نمی پذیرد. برنامه ترم به ترم گروه کارشناسی معماری و پیشنیازهای هر درس به تفکیک دانشجویان متجانس و نامتجانس در لینک های زیر قابل مشاهده است:

 

برنامه ترم به ترم گروه کارشناسی معماری جهت دانشجویان متجانس

برنامه ترم به ترم گروه کارشناسی معماری جهت دانشجویان نامتجانس

 

2- سقف تعداد واحدهای ممکن اخذ شده در یک ترم برای دانشجویان عادی 20 واحد، برای دانشجویان با معدل بالای 17 (ممتاز) 24 و برای دانشجویان مشروط شده 14 واحد می باشد.

3- براساس مصوبه دانشکده علوم پایه، دانشجویان در هر ترم می توانند تنها یک درس معارف از دروس گروه عمومی (تاریخ تحلیلی صدر اسلام، تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی، اندیشه اسلامی 2، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، تفسیر موضوعی قرآن) را اخذ نمایند. فقط دانشجویان ترم آخر می توانند بیش از یک درس از گروه معارف اخذ نمایند.

4- با توجه به اینکه گروه معماری در برنامه ریزی دروس عمومی هیچگونه نقشی ندارد، دانشجویان به منظور پیگیری برنامه ریزی این گونه دروس اکیدا از مراجعه به گروه معماری اجتناب نمایند. (به دانشکده علوم پایه مراجعه نمایند)

5- براساس بخشنامه سازمان مرکزی، دانشجویان در صورتی می توانند درس کارآموزی را اخذ نمایند که حداقل 40 واحد را گذرانده باشند.

6- دانشجویانی که خواهان اخذ درس کارآموزی هستند براساس بخشنامه شماره 8806025 مورخ 14/06/1388 به غیر از واحد کارآموزی حداکثر 14 واحد (سقف کل تعداد واحدهای اخذ شده 16 واحد) و در صورتیکه معدل آنها بیش از 16 باشد، به غیر از واحد کارآموزی حداکثر 16 واحد (سقف کل تعداد واحدهای اخذ شده 18 واحد) می توانند اخذ نمایند.

7- به دلیل اهمیت درس طراحی نهایی در سابقه تحصیلی و حرفه ای دانشجویان و به منظور جلوگیری از تبعات مالی، توصیه اکید می‌گردد که این درس در ترمی اخذ گردد که دانشجو دارای کمترین واحدهای موازی بوده و از فراغت کافی جهت انجام آن برخوردار باشد.

8- براساس ضوابط موجود حداکثر زمان مجاز جهت گذراندن طرح نهایی دو نیمسال می باشد. بدین معنا که دانشجویان پس از اخذ واحد طرح نهایی حداکثر یک نیمسال دیگر می توانند بدون اخذ مجدد واحد طراحی نهایی (چنانچه در نیمسال دوم به غیر از واحد طراحی نهایی واحد دیگری نداشته باشند) و بدون پرداخت هیچگونه وجهی از پروژه نهایی خود دفاع نمایند. بدیهی است چنانچه فرایند انجام طرح نهایی بیش از دو نیمسال طول بکشد دانشجویان در ترم سوم باید شهریه مربوطه را پرداخت نمایند.

9- براساس بخشنامه سازمان مرکزی، کمترین زمان ممکن برای انجام و دفاع از طرح نهایی، 6 ماه است.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهدی ولیپور

جامع و کامل بود خیلی ممنون