معرفی ناظران علمی طرح نهایی نیمسال دوم 91-92

به آگاهی دانشجویانی که در نیمسال دوم 1391-1392 واحد طراحی نهایی را اخذ کرده اند می رساند که براساس مصوبه شورای آموزشی گروه معماری، ناظران علمی تعیین شده برای پروژه های آنها براساس جدول زیر می باشد. اخذ تاییدیه ناظران علمی پس از تایید استاد راهنمای مربوطه مبنی بر قابل دفاع بودن پروژه الزامی بوده و مقتضی است که دانشجویان متقاضی دریافت نوبت جلسه دفاعیه (با در نظر گرفتن زمان بندی های از پیش اعلام شده جلسات دفاع در هر فصل و اینکه مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی پایان نامه توسط ناظر علمی حداقل یک هفته می باشد) نسبت به اخذ امضاهای اساتید راهنما و ناظر علمی و ارائه آن به گروه اقدام نمایند. همچنین، نمره دانشجویانی که خواهان حضور در جلسه دفاعیه نیستند با هماهنگی استاد راهنما و ناظر علمی تعیین خواهد شد.

 

ردیف

عنوان استاد راهنمای طرح نهایی

عنوان ناظر علمی

1

خانم مهندس گلپایگانی

آقای مهندس پهلوان

2

خانم مهندس صفدریان

3

آقای مهندس لطف محمدی

4

آقای مهندس مجذوب زنجانی

5

آقای مهندس صفایی

6

آقای مهندس سیدی

7

خانم مهندس صالح

آقای مهندس خیری

8

آقای مهندس شهبازی

9

آقای مهندس برخوردار

10

آقای مهندس مشبکی اصفهانی

11

آقای مهندس کوثری حقیقی

12

خانم مهندس نوری

آقای دکتر پورجوهری

13

خانم مهندس عطروش

14

خانم مهندس منصوری

15

آقای مهندس حق شناس

16

آقای مهندس عمیدی

17

آقای مهندس اسفندیاری

18

خانم مهندس غفاری جباری

آقای دکتر کاشانی جو

19

خانم مهندس فتح العلومی

20

آقای مهندس احسانی

21

آقای دکتر موسوی

22

آقای مهندس انتظاری

23

آقای مهندس ملکی

/ 0 نظر / 14 بازدید