مصوبه مورخ 03/06/92 درخصوص فرآیند ارزیابی طراحی نهایی

به آگاهی دانشجویانی که واحد طراحی نهایی را اخذ نموده اند، می رساند که درجهت حمایت از دانشجویان و ایجاد انگیزه بیشتر و افزایش کیفیت پروژه‌های طرح نهایی، شورای آموزشی گروه معماری در جلسه مورخ 03/06/92 فرآیند ارزیابی پروژه‌های طراحی نهایی را به ترتیب مندرج در جدول ذیل مصوب نمود که از نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393 لازم الاجرا می باشد:

 

جدول فرآیند ارزیابی طرح نهایی براساس مصوبه مورخ 03/06/92

ردیف

بازه نمره

فرآیند ارزیابی

توضیحات

1

تا حداکثر 15

با هماهنگی استاد راهنما و ناظر علمی

----------------

2

15-17

با هماهنگی استاد راهنما و ناظر علمی و تایید یک عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم)

- تبصره: چنانچه معدل دروس طراحی معماری دانشجو (میانگین طرح‌های 2، 3، 4 و 5) بالاتر از 16 باشد، اخذ تاییدیه ناظر علمی کافی بوده و نیازی به تایید یک عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم) وجود ندارد.

3

17 به بالا

پس از تایید استاد راهنما و ناظر علمی و دو عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم و داور ناظر سوم) مبنی بر قابلیت پروژه جهت کسب نمره بالای 17 (در فرم پیوست شماره 2) ارزیابی توسط شورای آموزشی گروه معماری به همراه استاد راهنما انجام و نمره اعلام خواهد شد.

- مشروط بر آنکه دانشجو حداکثر در دو نیمسال از زمان اخذ طراحی نهایی، پروژه خود را ارائه نماید.

- بنا به تشخیص شورای آموزشی گروه معماری، از میان دانشجویانی که در این گروه قرار می گیرند، تعداد محدودی در هر ترم جهت برگزاری جلسه دفاعیه تحت عنوان "ژوژمان ویژه" انتخاب خواهند شد.

- تبصره: چنانچه معدل دروس طراحی معماری دانشجو (میانگین طرح‌های 2، 3، 4 و 5) بالاتر از 17 باشد، اخذ تاییدیه ناظر علمی کافی بوده و نیازی به تایید دو عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم و داور ناظر سوم) وجود ندارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید