تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 5- مهندس پالیزی

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با مهندس پالیزی طرح معماری 5 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز سه شنبه 10/04/93 به روز چهارشنبه 11/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 3 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید