فراخوان برگزاری جلسات دفاعیه طرح نهایی در تابستان 92

به آگاهی تمامی دانشجویان متقاضی برگزاری جلسه دفاعیه طرح نهایی در تابستان 1392 می رساند که در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات، جلسات دفاعیه در تابستان برگزار خواهد شد. از این رو، مقتضی است که کلیه دانشجویان متقاضی حداکثر تا تاریخ 09/04/1392 فرم پیوست شماره 2 (فرم اعلام آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه) را که امضای اساتید راهنما و ناظر بر روی آن اخذ شده باشد را به مسوول برگزاری جلسات دفاعیه (مهندس پهلوان) تحویل نمایند. بدیهی است که مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

جلسات دفاعیه در بازه زمانی 10/04/92 تا 31/05/92 تنها در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات برگزار خواهد شد و دانشجو باید در هر زمان تعیین شده در این بازه زمانی آمادگی حضور در جلسه دفاعیه را داشته باشد.

شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق ضوابط قانونی جهت دفاع از طرح نهایی حداکثر دو نیمسال فرصت وجود دارد دانشجویانی که در نیمسال اول 91-92 واحد طراحی نهایی را اخذ نموده اند چنانچه تا مهلت تعیین شده (09/04/92) فرم اعلام آمادگی دفاع را تحویل ننمایند دفاع آنها به نیمسال اول 92-93 موکول شده و مشمول پرداخت شهریه خواهند شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید